Политика за поверителност и защита на личните данни на „Тремол-Ес еМ Ди“ ООД

 

Информация за нас
„Тремол-Ес еМ Ди" ООД, е дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК 104666520, със седалище в гр. Велико Търново и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Асти“ № 10, тел: 062/604880, www.smd.tremol.bg; e-mail: assembly@tremol.bg, И се представлява от управителите инж.Петър Йорданов Колев и Ралица Тремол Колева, заедно и поотделно.

Нашата основна цел, при работа с лични данни
Настоящата политика има за цел въвеждането на единен подход при прилагане изискванията на Регламент 2016/679 на ЕС.
Ние обработваме Вашите лични данни с цел изпълнение на сключени трудови и граждански договори и реализацията на отношенията по тях, включително предвидените по закон социални плащания и обезщетения.
Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Тя има голямо значение за успеха на нашия бизнес и за обществения ни имидж. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.
Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.
Настоящата „Политика за поверителност и защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

Принципи при обработка на лични данни
Обработката на лични данни се извършва в съответствие с принципите за защита на същите, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.
„Тремол – Ес еМ Ди“ ООД прилага следните принципи при обработка на лични данни:


Как и защо обработваме личните Ви данни
Обработването е необходимо за изпълнението на трудови и граждански договори, по който Вие сте страна или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди, по време на и след сключване на такъв договор.
Обработката се извършва с цел:

За изпълнение на нормативни задължения
Ние обработваме идентификационните Ви данни и други лични данни, необходими за спазване на задължения, които са предвидени в нормативен акт, като:

След предоставено съгласие за обработване на лични данни
В някои случаи личните Ви данни се обработват след предварително писмено/електронно съгласие. Съгласието представлява самостоятелно основание за обработване на личните Ви данни, като целта на обработката е посочена в него, и не съвпада с целите, посочени в тази политика.
В случай че предоставите съответното съгласие, ние ще обработваме личните Ви данни за указаните цели до неговото оттегляне.
Предоставеното съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, като това няма да се отрази върху изпълнението на договорните задължения на „Тремол – Ес еМ Ди“ ООД.
При оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, „Тремол – Ес еМ Ди“ ООД няма да използва личните Ви данни за целите, за които е било предоставено.
Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.
Съгласието може да бъде оттеглено писмено/електронно, по електронна поща - assembly@tremol.bg (подписано с КЕП), по пощата или по друг начин.
Когато обработването е необходимо за целите на легитимен интерес
Ние можем да обработваме Вашите лични данни, когато обработването е необходимо за целите на легитимните ни интереси или за целите на легитимните интереси на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат Вашите интереси или Вашите основни права и свободи.
Какви данни обработваме
данни за идентификация - трите имена, единен граждански номер/личен номер на чужденец, постоянен и настоящ адрес.
други данни - информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

Как защитаваме Вашите лични данни
За осигуряване на адекватна защита на личните данни, прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Регламент 2016/679 на ЕС и Закона за защита на личните данни.
„Тремол-Ес еМ Ди“ ООД ще определи Длъжностно лице за защита на данните при настъпване условията за това, и е създало условия за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността.
С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.
Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)
Вие имате право да поискате от „Тремол-Ес еМ Ди“ ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, когато:

Заличаване на Вашите лични данни
„Тремол-Ес еМ Ди“ ООД прекратява използването на Вашите лични данни, след изпълнение на целите, за които са предоставени, когато не са необходими за защита на легитимен интерес, след прекратяване на договорните правоотношения или до окончателно уреждане на всички финансови отношения, както и при изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като например:

Моля да имате предвид, че няма да заличим Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно или друго производство, както при наличие на задължение за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и при наличието на други основания, предвидени в действащото законодателство.
Кога и защо споделяме лични данни с трети лица
Предоставянето на лични данни на партньори и трети лица, когато е налице валидно основание за това, се извършва съгласно сключен договор, който гарантира, че обработването протича при прилагане на подходящи технически и организационни мерки и осигурява защита на правата Ви.
Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.
Трети страни на които предоставяме лични данни, като:

Права на субекта на данни
Право на информация

Вие имате право:

Право на корекция:
Вие имате право:

Право на възражение:
По всяко време имате право да:

Право на ограничаване на обработването:
Имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, ако:

Право на преносимост на данни:
Вие имате право да получите от нас личните си данни в организиран, подреден, структуриран, широко използван електронен формат ако:

Право на жалба:
Вие имате право да подадете жалба пред „Тремол-Ес еМ Ди“ ООД в случай че считате, че при обработването на личните Ви данни се нарушава приложимата нормативна уредба.
Жалбата следва да подадете лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно.
Жалбата може да бъде подадена и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 

E-mail: dpo@tremol.bg
Телефон за контакт: 062 / 604 880
Длъжностно лице по защита на личните данни - Цонка Иванова

„Тремол-Ес еМ Ди“ ООД се произнася по Вашата жалба в едномесечен срок от подаването ѝ. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още един месец, с оглед събиране на допълнителна информация.
Актуалност и промени на политиката
С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени на нашата интернет страница, в нашите офиси или на други общодостъпни места. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

Тази Политика за поверителност и защита на личните данни е актуализирана за последен път на 01.10.2019г.

Заключителни разпоредби
Настоящата политика е одобрена с Решение на ОС на „Тремол-Ес еМ Ди“ ООД от дата 15.05.2018г.